Pokličite nas (041) 668-082    

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNI PREVOZNI POGOJI OBČASNEGA PREVOZA POTNIKOV V DOMAČEM IN MEDNARODNEM CESTNEM POTNIŠKEM PROMETU

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ti Splošni prevozni pogoji za Občasne prevoze potnikov v domačem in mednarodnem cestnem potniškem prometu ( v nadaljevanju: Splošni pogoji ) določajo razmerje med prevoznikom in naročnikom ter potnikom ali potniki, nastalo z naročilom Občasnega prevoza potnikov z motornimi vozili, v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji, Uredbami Evropskega parlament in Sveta Evropske unije ter sporazumom Interbus.

2. člen
Splošni pogoji so javno obvestilo, ki služi naročniku, potniku in prevozniku. Urejajo medsebojna razmerja pri prevozu potnikov in prtljage, obveznosti in odgovornosti prevoznika in naročnikov pri naročanju in izvajanju storitev prevoza potnikov z motornimi vozili v notranjem in mednarodnem cestnem prometu. Splošni pogoji in njihove spremembe morajo biti pred začetkom veljavnosti objavljeni na prevoznikovi spletni strani ali posredovani naročniku.

3. člen
OPREDELITEV POJMOV:
• občasni prevoz potnikov je občasni prevoz potnikov v notranjem in mednarodnem cestnem prometu vnaprej določene skupine potnikov ali potnika, sestavljene na pobudo naročnika ali samega prevoznika skladno z določili veljavne zakonodaje;
• prevoznik (Pemi d.o.o.) je pravna oseba, ki na podlagi naročila prevaža potnike;
• naročnik je oseba (pravna ali fizična), ki v svojem imenu zase ali za drugega (potnika ali potnike) pri Pemi d.o.o. naroči prevoz;
• potnik je oseba, ki jo prevoznik skladno z naročilom prevoza prepelje z motornim vozilom;
• prevozno naročilo je naročilo prevoza prevozniku, s katerim se prevoznik zavezuje, da bo v skladu z naročilom naročnika in skladno s temi Splošnimi pogoji prepeljal potnika ali potnike od odhodnega do namembnega kraja, in sicer varno, pravočasno, z ustreznim vozilom in številom sedežev;
• lokacija odhoda je kraj, v katerem se prične izvajati prevoz na podlagi prevoznega naročila;
• lokacija prihoda je kraj, v katerem se zakjuči prevoz na podlagi prevoznega naročila;
• lokacija postanka je kraj, kjer se skladno z naročilom opravi postanek na poti;
• spletna rezervacijska platforma Pemi d.o.o. (v nadaljevanju: Platforma) je informacijski sistem, kjer naročnik Pemi d.o.o . naroči prevoz skladno z vsakokrat veljavnimi Navodili za uporabnike spletne rezervacijske platforme (v nadaljevanju: Navodila), ki so priloga in sestavni del teh Splošnih pogojev.

PREVOZNO NAROČILO
4. člen
Prevozno naročilo lahko odda le polnoletna oseba.

5. člen
Prevoznik za izvajanje prevoznih storitev nudi različne tipe vozil. Glede na velikost vozila in razpoložljivost sedežev, jih opredeljuje kot sledi:
• osebno vozilo (3 razpoložljivi sedeži za potnike);
• kombi vozilo ( 7 razpoložljivih sedežev za potnike);
• 16-sedežni minibus (14 razpoložljivih sedežev za potnike);
• 21-sedežni minibus (19 razpoložljivih sedežev za potnike);
• 51-sedežni avtobus (49 razpoložljivih sedežev za potnike);
• 52-sedežni avtobus (49 razpoložljivih sedežev za potnike);
• 54-sedežni avtobus (51 razpoložljivih sedežev za potnike);

V času veljavnosti ukrepov za zaščito pred okužbo COVID-19, se lahko razpoložljivost sedežev spreminja skladno z zahtevami ukrepov po zmanjšani zasedenosti sedežev skladno z vsakokrat veljavnimi pravili NIJZ ali drugih organov oblasti.
V minibusih in avtobusih sprednji sedež/sedeži pri vozniku niso na voljo za potnike. Te sedeže lahko zasede le sovoznik ali spremljevalno osebje.

6. člen
Naročnik prevozno naročilo lahko odda prevozniku na naslednje načine:
• preko Platforme:
Pred uporabo Platforme naročnik opravi registracijo skladno z Navodili:
- osnovna registracija: omogoča zgolj poizvedovanje o prevoznih storitvah na platformi, zadostujejo ime in priimek, e-naslov ter izbrano geslo;
- napredna registracija: omogoča oddajo prevoznega naročila, kjer je potrebno skladno z
Navodili opredeliti še ostale podatke potrebne za pripravo ponudbe s strani prevoznika. Za fizične osebe: naslov in telefonsko številko. Za pravne osebe: naziv podjetja, naslov, davčno številko in telefonsko številko.
Naročnik skladno z Navodili zahtevane podatke vnese v obrazec za povpraševanje: tip vozila in število potnikov, relacijo prevoza, trajanje prevoza ter datum, uro in lokacijo odhoda ter vse podrobnosti potrebne za izvedbo prevoza (npr. program potovanja itd.) in nemudoma preko
Platforme pridobi okvirno ne-zavezujočo informativno ceno.
Sprejemanje naročil prevoza v Platformi je prosto omogočeno do 7 dni pred predvidenim prevozom. 7 dni do 72 ur pred predvidenim prevozom pa le do zasedenosti kapacitet.
• preko elektronske pošte pemi.polzela@siol.net : naročnik odda pisno naročilo z vsemi potrebnimi podatki: tip vozila in število potnikov, relacijo prevoza, trajanje prevoza ter datum, uro in lokacijo odhoda ter vse podrobnosti potrebne za izvedbo prevoza (npr. program potovanja itd.) Sprejemanje naročil prevoza je omogočeno do zasedenosti kapacitet.
• preko telefona +38641668082: naročnik sporoči vse potrebne podatke preko telefona: tip vozila in število potnikov, relacijo prevoza, trajanje prevoza ter datum, uro in lokacijo odhoda ter vse podrobnosti potrebne za izvedbo prevoza (npr. program potovanja itd.) Sprejemanje naročil prevoza je omogočeno do zasedenosti kapacitet.
 
Splošni pogoji poslovanja

7. člen
PONUDBA IN PLAČILO
Pemi d.o.o. naročniku na podlagi prevoznega naročila iz prejšnjega člena pripravi ponudbo in mu jo posreduje preko elektronske pošte ali preko Platforme v potrditev. Ponudba se šteje za potrjeno, ko naročnik le to potrdi ter plača znesek opredeljen v ponudbi do datuma zapadlosti. Če plačilo s strani naročnika ni izvedeno do datuma opredeljenega v ponudbi, naročilo ni veljavno in ne obstajajo nikakršne obveznosti Pemi d.o.o. do naročnika.

Plačilo naročnik izvede na TRR SI56 0400 1005 0144 721 odprt pri NKB Maribor d. d. skladno z določili ponudbe.

ODLOŽENO PLAČILO
Naročnik lahko celoten ali del stroška prevoza plača v 8. dneh po prejetju računa, če ima takšen način plačila dogovorjen z Pemi d.o.o. ali so takšna določila opredeljena v ponudbi. Splošni kredit naročnikom pri odloženem plačilu je omejen na 2.000,00 EUR. Za povečanje kredita mora naročnik ponuditi ustrezno zavarovanje. V kredit se vštevajo vse zapadle in ne zapadle obveznosti opravljenega občasnega prevoza, katere je Pemi d.o.o. izvedel za naročnika.

SPREMEMBE NAROČIL IN STROŠKI SPREMEMB

8. člen
Spremembe naročila prevoza so možne le ob predhodni potrditvi Pemi d.o.o do 72 ur pred predvidenim odhodom. Naknadne spremembe v Platformi je mogoče prosto oddati do 7 dni pred predvidenim prevozom. Manj kot 7 dni pred predvidenim prevozom spremembe preko Platforme niso mogoče in jih je dolžan naročnik preko e-pošte pemi.polzela@siol.net posredovati Pemi d.o.o. v potrditev. Spremembe, ki ne vplivajo na ceno (primeroma navajamo zamik ure odhoda za 15 minut kasneje, premik lokacije odhoda v oddaljenosti do 1 km, povečanje števila potnikov znotraj obstoječega tipa vozila itd.), Pemi d.o.o. zgolj zabeleži in se naročniku potrdijo skladno z določili 1. in 2. odstavka tega člena. Spremembe, ki vplivajo na ceno, Pemi d.o.o. upošteva pri pripravi nove zavezujoče ponudbe, ki jo mora naročnik potrditi in doplačati morebitno razliko v ceni skladno z določili nove ponudbe. Za vse spremembe posredovane manj kot 7 dni pred predvidenim prevozom prevoznik naročniku obračuna administrativne stroške spremembe v višini 20,00 evrov. Odgovornost za pravočasno posredovanje informacij in programa potovanja ter ostalih potrebnih dokumentov v celoti prevzema naročnik.
 
ODPOVED REZERVACIJE IN STROŠKI ODPOVEDI
9. člen
Naročnik lahko naročilo potrjenega prevoza s strani Pemi d.o.o. odpove kadarkoli v pisni obliki preko elektronske pošte na elektronski naslov pemi.polzela@siol.net. Če je naročilo izvedeno preko Platforme, je odpoved naročila potrjenega prevoza omogočena kadarkoli. Odpoved je potrjena šele, ko jo prevoznik pisno potrdi. Za odpovedi manj kot 3 dni pred predvidenim prevozom, je potrebno odpoved iz prejšnjih odstavkov tega člena sporočiti tudi na dežurno telefonsko številko: +386 41 668 082

10. člen
Če naročnik prevozno naročilo odpove, je prevozniku Pemi d.o.o., dolžan plačati stroške odpovedi:
• do 8 dni pred prevozom 20,00 evrov (administrativni stroški);
• do 72 ur pred pričetkom prevoza 30% vrednosti ponudbe;
• do 24 ur pred pričetkom prevoza 50% vrednosti ponudbe;
• manj kot 24 ur pred pričetkom prevoza 100% ponudbene vrednosti.
V primeru nezmožnosti izvedbe ali prekinitve prevoznega naročila zaradi višje sile ali izrednih
okoliščin, ki jih ni bilo mogoče predvideti (zunanjega vzroka, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, ga
preprečiti, se mu izogniti ali ga odvrniti) in ko zaradi tega pravočasno nadaljevanje vožnje ni možno,
prevoznik ne odgovarja za nastalo škodo, ki utegne iz tega izvirati.
Kot višja sila se štejejo tudi teroristična dejanja in kibernetski napad.
Teroristično dejanje je vsako nasilno dejanje, ki ogroža človeško življenje, premično oziroma
nepremično premoženje ali infrastrukturo, in sicer s silo, nasiljem ali grožnjo in je izvedeno zaradi
političnih, verskih, ideoloških ali podobnih namenov ter ima namen vplivati na vlado kakšne države ali
ustrahovati javnost ali kak njen del, ali pa ima tak učinek.
Kibernetski napad je zlonamerni napad z uporabo oziroma prek delovanja računalnika, računalniškega
sistema, računalniške programske ali strojne opreme, zbira podatkov, informacijskih zbirk podatkov,
mikročipa, integriranega vezja ali podobne naprave v računalniški ali drugi opremi, zlonamerne kode
ali procesa kakšnega drugega elektronskega sistema.

NAČINI PLAČILA
11. člen
Plačilo naročnik izvede na TRR SI56 0400 1005 0144 721odprt pri NKB Maribor d. d. skladno z določili ponudbe.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA
12. člen
UREDBA (ES) št. 561/2006 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 (v nadaljevanju: Uredba EU 561/2006) izrecno navaja, da so potovalne agencije oz. organizatorji (tudi skupine) potovanja in njeni podizvajalci odgovorni za načrt prevoza in kršitve izhajajoč iz nespoštovanja navedene Uredbe 561/2006. Naročnik se z naročilom storitve prevoza obvezuje, da bo spoštoval navedbe Uredba EU 561/2006, katera navaja, da dnevni čas vožnje enega voznika ne sme presegati 9 ur, časovna odsotnost pa 13 ur (pri tem je potrebno upoštevati čas dostave do odhodnega mesta) oz., da čas vožnje z dvema voznikoma ne presega 18 ur dnevno, odsotnost pa 21 ur. Nadalje se naročnik zavezuje, da bo spoštoval dnevni počitek 11 ur oz. skrajšan počitek 9 ur največkrat 3-krat tedensko. Pri daljših potovanjih mora po šestih dneh dela nujno slediti en dan počitka (min 24 ur). Naročnik mora v celoti slediti najavljenemu itinerarju, ki ga potrdi prevoznik v prevoznem naročilu. Brez predhodne potrditve prevoznika, spremembe med izvajanjem prevoza niso možne. Vsakršno odstopanje od navedene poti prevoza in časovnice rezultira v razliki v ceni in je lahko predmet doplačila (dodatni kilometri, nočne ure, cestnine in cestne takse idr.) skladno z določili 8. člena teh Splošnih pogojev. Če naročnik ob izvajanju prevoznega naročila ne upošteva določil iz prejšnjega odstavka tega člena, je dolžan kriti dodatne stroške voznikov in dostave ter morebitnih glob izhajajočih iz spremembe prevoznega naročila, vse vsled temu, da prevoznik opravi prevoz skladno z določili veljavne zakonodaje, pri čemer naročnik eksplicitno jamči, da bo prevozniku povrnil vsakršno škodo (dejanska ugotovljena škoda, izgubljen dobiček, stroški glob in kazni, ki jih prejme naročnik in drugo), ki mu pritem utegne nastati.

13. člen
Naročnik je odgovoren za morebitno nastalo škodo, ki jo povzročijo potniki v oz. na vozilu in je dolžan povrniti vse stroške (popravila, prevoza na servis, izrednega čiščenja ipd).

14. člen
V primeru prevoza v tujino je naročnik ob rezervaciji dolžan sporočiti vse okoliščine, ki bi lahko vplivale na vstop in prevoz po tuji državi. Prav tako je dolžan poskrbeti, da imajo potniki ustrezno veljavne potne listine (veljavnost minimalno še 6 mesecev). V sled epidemiji COVID-19 je naročnik dolžan zagotoviti vsa potrebna dokazila in potrdila za prehajanje državnih meja. V nasprotnem primeru naročnik odgovarja za vse nastale posledice.

15. člen
Naročnik je dolžan priskrbeti ustrezno število spremljevalcev za skupino otrok skladno s Pravilnikom o spremljevalcih pri prevozu skupin otrok. Spremljevalec skrbi za varnost otrok pri vstopanju v vozilo in izstopanju iz njega. Spremljevalec skrbi za red v vozilu med prevozom. Spremljevalec mora pred začetkom vožnje zagotoviti, da vsi otroci sedijo na sedežih in so ves čas vožnje ustrezno pripeti z vgrajenimi varnostnimi pasovi. Kadar sta v vozilu dva spremljevalca, morata biti razporejena med otroki (spredaj in zadaj), če je v vozilu več spremljevalcev, morajo biti razporejeni med otroki (spredaj, na sredini in zadaj).

16. člen
Pri večdnevnih prevozih je naročnik dolžan zagotoviti in kriti stroške voznikove namestitve v enoposteljni sobi z zajtrkom (kategorije najmanj 3***).

17. člen
Po sklenitvi prevoznega naročila mora naročnik sporočiti kontaktno številko za potrebe komunikacije. Naročnik mora zagotoviti, da bo v času prevoza na tej številki ves čas dosegljiv.

POSEBNE OBVEZNOSTI NAROČNIKA
18. člen
Naročnik je ob naročilu dolžan prevoznika obvestiti o ̋tveganih prevozih ̋. To so prevozi, ki predstavljajo varnostno tveganje (npr. prevoz navijačev na nogometno tekmo, prevoz udeležencev na demonstracije in podobno), in kjer je mogoče pričakovati tudi policijsko spremstvo. Če obstajajo okoliščine, zaradi katerih bi bil prevoz lahko tvegan, ima prevoznik pravico do odstopa naročila pred ali med prevozom, naročnik pa ni upravičen do škode, ki bi mu utegnila pri tem nastati.

19. člen
Če se pred ali med izvedbo prevoza ugotovi, da lokacija (naslov), navedena v naročilu, z izbranim vozilom ni dosegljiva, si prevoznik pridružuje pravico, da predlaga nadomestno lokacijo oziroma najbližjo možno lokacijo. Kakršnakoli navodila za vožnjo, ki jih naročnik enostransko navede/sporoči in niso potrjena s strani prevoznika, niso relevantna in jih voznik ne bo upošteval.

20. člen
Če voznik brez seznanitve ali potrditve s strani prevoznika v določenih posebnih okoliščinah upošteva enostranska navodila naročnika, si prevoznik pridružuje pravico, da naročniku zaračuna morebitne dodatne stroške skladno z določili 8. člena teh Splošnih pogojev.

21. člen
Naročnik prevoza je dolžan po opravljeni storitvi preveriti ali so v vozilu ostali pozabljeni predmeti. Morebitne najdene predmete bo prevoznik hranil največ 30 dni. Prevoznik ni odgovoren za morebitno krajo ali poškodbe osebnih predmetov naročnika.

PRAVILA OBNAŠANJA PRI IZVEDBI OBČASNIH PREVOZOV
22. člen
Splošna pravila, ki jih je naročnik dolžan upoštevati v času opravljanja občasnega prevoza:
• med vožnjo je prepovedano vstajanje in sprehajanje po vozilu;
• v kolikor vozilo razpolaga z varnostnimi pasovi, so jih potniki dolžni uporabiti;
• vnos hrane in pijače v vozilu ni dovoljeno, vsak potnik ima lahko pri sebi ½ l vode. Strogo je prepovedan je vnos steklene embalaže ( steklenice in podobno)
• kajenje v vozilu je strogo prepovedano;
• vnos nevarnih predmetov v vozilo ni dovoljen;
• živali v vozilu brez predhodne najave in potrditve s strani prevoznika niso dovoljene.

PRTLJAGA
• vsak potnik ima lahko eden brezplačni kos prtljage po osebi, največje velikosti kosa prtljage 80 x 50 x 30 cm. Manjša odstopanja mer so dovoljena, če skupni seštevek višine, širine in dolžine kosa prtljage ne presega 160 cm, s skupno težo največ 20 kg ( kovčki, torbe itd). Prtljago mora potniki oddati v prostor za prtljago ( prtljažni prostor)
• Potniki so dolžni prtljago označiti s svojim imenom in naslovom, da je mogoče pravilno vračilo prtljage in da se preprečijo napake pri vračanju prtljage.
• vsak potnik ima lahko tudi brezplačno eden kos ročne prtljage, vendar je omejen na en kos prtljage na potnika, pri čemer velikost prtljage ne presega 42 x 30 x 18 cm in ne tehta več kot 7 kg.
• Potniki morajo ročno prtljago pospraviti v prostoru za potnike in jo nadzirati na način, ki zagotavlja, da varnost in pravilno delovanje avtobusa nista ogrožena ter da to ne moti drugih potnikov. Ročno prtljago je načeloma treba pospraviti na police za prtljago ali pod sedež pred potnikom.

DODATNA PRTLJAGA
• Dodatno prtljago mora naročnik oz. potnik prehodno najaviti vsaj 72 ur pred pričetkom vožnje in pridobiti dovoljenje s strani Pemi d.o.o.. Pri najavi mora naročnik oz. potnik navesti za kakšno prtljago gre, velikost prtljage, skupna teža prtljage in vrednost posameznega kosa. ( otroški voziček, invalidski voziček, smuči itd)
• Kot posebna prtljaga veljajo predmeti, ki presegajo velikost prtljage. Obseg (višina v cm + širina v cm + globina v cm) kosa posebne prtljage ne sme biti večji od 240 cm in težji od 30 kg.
• Naročnik ali potnik morajo po prejetem dovoljenju plačati tudi pristojbino za dodatno prtljago, višino nadomestila določi Pemi d.o.o.

POTNIK NE SME VSTOPITI V VOZILO OZ. GA MORA NA ZAHTEVO VOZNIKA ZAPUSTITI ČE:
• kaže vidne znake, da je pod vplivom alkohola, mamil ali drugih psihoaktivnih snovi;
• je obleka ali prtljaga potnika tako umazana, da lahko povzroči škodo drugim potnikom ali umaže vozilo;
• s svojim obnašanjem ogroža javni red in mir, predstavlja nevarnost za vožnjo ali potnike ali voznika;
• je poškodovan ali bolan in obstaja možnost, da bi se njegovo zdravstveno stanje poslabšalo;
• ima pri sebi prtljago, ki vsebuje: vnetljive, eksplozivne, radioaktivne, korozivne, kužne, strupene in druge snovi, ki predstavljajo nevarnost in lahko povzročijo hujše posledice osebam in vozilu;
• ima pri sebi prtljago, ki vsebuje predmete in snovi, katerih prevoz je prepovedan z zakonom. Ukrepi za zaščito voznika in potnikov pred okužbo virusa COVID-19 se izvajajo skladno z vsakokrat veljavnimi priporočili NIJZ.

PREVOZ OTROK
23. člen
Otroci morajo med vožnjo z avtobusom, razen med vožnjo z mestnim avtobusom v naselju, sedeti na sedežih, vgrajenih v vozilu, in biti pripeti z vgrajenimi varnostnimi pasovi. Na sedežih, pred katerimi ni drugega sedeža ali predpisane varnostne pregrade, smejo sedeti le, če so pripeti z vgrajenimi varnostnimi pasovi.

REKLAMACIJE
24. člen
V kolikor naročnik med prevozom ugotovi pomanjkljivosti ali neustreznosti storitve, ki jih ni mogoče odpraviti ali rešiti z voznikom, mora o tem nemudoma obvestiti prevoznika na dežurni telefon: +386 41 668 082, da slednji čimprej poskrbi za ustrezno rešitev. V kolikor reklamacija na kraju samem ni bila rešena, mora naročnik čimprej oz. najkasneje v 8 dneh po opravljeni storitvi, podati pisno reklamacijo, ki mora vsebovati podatke o naročniku, natančen opis dogodkov ter ustrezne dokaze. Reklamacijo pošlje po pošti na naslov prevoznika Pemi d.o.o., Breška cesta 27, 3313 Polzela ali prek e-pošte na pemi.polzela@siol.net Prevoznik naročniku v roku 8 dni poda odgovor, najkasneje v roku 60 dni pa dokončno odloči o reklamaciji. Reševanje reklamacije je mogoče le ob upoštevanju zgoraj opisanega postopka. Če naročnik ne soglaša z rešitvijo reklamacije/pritožbe, vloži tožbo na pristojno sodišče skladno z določili veljavne zakonodaje.

ZASTARANJE TERJATEV
25. člen
Terjatve iz pogodbe o prevozu predmetov oz. prtljage zastarajo v enem letu. Zastaranje terjatev iz prvega odstavka tega člena začne teči:
• za terjatve zaradi poškodbe predmetov oz. prtljage, od dneva, ko je prevoznik izročil predmet oz. prtljago;
• za terjatve zaradi izgube predmetov oz. prtljage od dneva, ko se po teh prevoznih pogojih šteje, da je predmet izgubljen.

26. člen
Terjatve, nastale zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika zastarajo v dveh letih. Zastaranje terjatev zaradi okvare zdravja ali poškodbe potnika začne teči od dneva, ko je bil prevoz končan, terjatve zaradi smrti potnika pa od dneva smrti.

27. člen
Zastaranje preneha, ko je prevozniku vročena pisna reklamacija. Znova začne teči od dne, ko je bil upravičencu vročen pisni odgovor na reklamacijo.